Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ), εξέδωσε οδηγίες σχετικά με την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ στους επιστήμονες. Να σημειωθεί πως τις συνέταξε ο Πρόεδρος της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων Ανδρέας Κουτσόλαμπρος.

Ωστόσο καταγράφονται οι αστοχίες και τα ζητήματα αντισυνταγματικότητας. Σύμφωνα με τον Οδηγό μπορούν άμεσα και μέχρι την 15.2.2021 να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση: https://supportemployees.services.gov.gr/

Aσκούμενοι Δικηγόροι για τους οποίους δεν τίθεται κανένα κριτήριο πλην της ασφαλίσεώς τους στον ΕΦΚΑ μετά την 1.1.2017

Νέοι επιστήμονες-ασφαλισμένοι με έναρξη επαγγέλματος μετά την 1.1.2017 (είτε υπάγονται σε καθεστώς ΦΠΑ είτε όχι), για τους οποίους ισχύει μόνο το εισοδηματικό κριτήριο του οικογενειακού εισοδήματος (να μην υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ).

Επιστήμονες με έναρξη επαγγέλματος προ της 31.12.2016, οι οποίοι υπάγονται σε καθεστώς ΦΠΑ, για τους οποίους ισχύουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του οικογενειακού εισοδήματος και της πτώσης του τζίρου κατά 20% για το χρονικό διάστημα 4ου έως 12ου 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. (Θα αντληθούν στοιχεία από τις δηλώσεις ΦΠΑ).

Επιστήμονες οι οποίοι έχουν ήδη καταχωρήσει τα έσοδά τους στο MyBusinessSupport (λόγω συμμετοχής στο πρόγραμμα επιστρεπτέας).

Κατ’ορθήν ερμηνεία της ΚΥΑ και έμμισθοι ασφαλισμένοι επιστήμονες που έχασαν την έμμισθη θέση κατά τη διάρκεια του 9μήνου, καθόσον δεν διατελούσαν σε έμμισθη σχέση καθ’ όλη τη διάρκεια του εννεαμήνου.

Εταίροι δικηγορικών και άλλων εταιρειών για τους οποίους εφαρμόζεται μόνο το κριτήριο του οικογενειακού εισοδήματος.
Εκκρεμεί μόνον η περίπτωση των εξαιρούμενων από ΦΠΑ ασφαλισμένων επιστημόνων με έναρξη προ της 31.12.2016 και οι οποίοι δεν έχουν καταχωρήσει τα έσοδά τους στο MyBusinessSuport.

Δικαιούχοι

Επιστήμονες που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση ανεργίας του ν.3986/2011 με ενεργή δραστηριότητα σε πληττόμενο ΚΑΔ καθώς και ασκούμενοι δικηγόροι που έχουν ασφαλιστεί μετά την 1.1.2017. Επίσης μέλη εταιρειών (και δικηγορικών).

Προϋποθέσεις:

Α) Όσοι έχουν κάνει έναρξη μέχρι 31.12.2016:

1. Από 20.3.2020 έως 30.11.2020 είχαν ενεργό ΚΑΔ στους πληττόμενους ΚΑΔ (δες παρακάτω).

2. Για όλο το χρονικό διάστημα από 20.3.2020 έως 30.11.2020 δεν έχουν αναλάβει μισθωτή εργασία ή εργασία με έμμισθη εντολή (Ασαφής διάταξη, τι γίνεται με όσους έχουν αναλάβει μισθωτή εργασία πριν το άνω χρονικό διάστημα;)

3. α) Όσοι υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% του κύκλου εργασιών (κωδικός 312). Προσμετράται το άθροισμα Απριλίου έως Δεκεμβρίου 2020 και συγκρίνεται με τα 2/3 του κύκλου εργασιών 2019.

Β) Όσοι δεν υπάγονται σε καθεστώς ΦΠΑ, θα πρέπει το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων 2020 (κωδικός 047) του ίδιου χρονικού διαστήματος 2020 θα πρέπει να παρουσιάζει μείωση σε σχέση με τα 2/3 των ακαθαρίστων εσόδων του 2019

4. Το συνολικό πραγματικό οικογενειακό εισόδημα 2020 ή αυτοτελώς φορολογούμενο από οποιαδήποτε πηγή δεν υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ.

Β) Εταίροι δικηγορικών εταιρειών και όσοι έχουν κάνει έναρξη μετά την 1.1.2017 μόνο με το κριτήριο του οικογενειακού εισοδήματος (30.000 ευρώ), χωρίς το κριτήριο της μείωσης του τζίρου και χωρίς το κριτήριο της έμμισθης εντολής.

Γ) Ασκούμενοι δικηγόροι που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μετά την 1.1.2017 χωρίς κανένα κριτήριο, ούτε καν το εισοδηματικό των 30.000 ευρώ, ούτε το κριτήριο της έμμισθης εντολής.

Πληττόμενοι ΚΑΔ

6910 Νομικές δραστηριότητες

7111 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων

7112 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

8621 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων

8622 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων

8623 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων

7500 Κτηνιατρικές δραστηριότητες

6920 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών

7022 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης Αίτηση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης

1. Υποβάλλεται έντυπο υπεύθυνης δήλωσης-αίτησης που φαίνεται ανωτέρω.

2. Προϋπόθεση η υποβολή όλων των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για όλους τους μήνες του 2020.

3. Για όσους απαλλάσσονται από την υποχρέωση ΦΠΑ, να έχουν δηλωθεί τα ακαθάριστα έσοδα στην εφαρμογή «Τα έσοδά μου» στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ “ΜYBUSINESSSUPORT”

Γίνεται από τον ΟΑΕΔ μετά τη διαβίβαση των στοιχείων που έχουν συλλεγεί στην Ανακριβής Δήλωση:

Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης που διαπιστώνεται από τον έλεγχο των στοιχείων, επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν.1599/1986 και αναζητούνται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ Αστοχίες και ζητήματα αντισυνταγματικότητας

Μεταξύ των ζητημάτων που τίθενται είναι και τα ακόλουθα:

1. Αποκλείει νέους δικηγόρους που δεν έχουν κάνει έναρξη στη Δ.Ο.Υ. ή έκαναν έναρξη και μετά διέκοψαν (λόγω κρίσης).

2. Δεν εισακούστηκε το ομόφωνο αίτημα των Επιστημονικών Συλλόγων να μην υπάρχει κανένα κριτήριο για όσους έχουν χαμηλό εισόδημα το 2020 (κάτω των 10.000 ευρώ).

3. Δυσμενής διάκριση των νέων επιστημόνων καθόσον οι ασφαλισθέντες μετά την 1.1.2017 δικαιούνται του επιδόματος ακόμη και αν έχουν έμμισθη εντολή.

4. Οικογενειακό εισόδημα. Για πρώτη φορά τίθεται ως προϋπόθεση ενίσχυσης. Ζητήματα συνταγματικότητας κλπ πχ. Έγγαμος δικηγόρος με 3 παιδιά και οικογενειακό εισόδημα 30.000 ευρώ δεν το λαμβάνει, άγαμος δικηγόρος χωρίς παιδιά και ατομικό εισόδημα 29.999 ευρώ το λαμβάνει.

5. Το κριτήριο της μείωσης του τζίρου οδηγεί σε άνιση μεταχείριση, πχ. Άγαμος Δικηγόρος με τζίρο το 2019 50.000 και τζίρο 2020 40.000 και καθαρά κέρδη 29.900 ευρώ το δικαιούται, ενώ έγγαμος δικηγόρος με 2 τέκνα και τζίρο 10.000 το 2019 και τζίρο το 2020 9.000 ευρώ και καθαρά κέρδη 6.000 ευρώ δεν το δικαιούται.

6. H υπεύθυνη δήλωση δεν συμπίπτει με όσα ορίζει η Κ.Υ.Α. (πχ. όλοι δηλώνουν ότι δεν έχουν μισθωτή απασχόληση, ενώ αυτό δεν προβλέπεται στην ΚΥΑ).

7. Υπάρχει πληθώρα κακών διατυπώσεων και στην υπεύθυνη δήλωση που δεν συμβαδίζουν με όσα ορίζει η ΚΥΑ.

8. Υπάρχει προφανές λάθος στην αναφορά για τα 2/3 των ακαθαρίστων εσόδων έναντι του ορθού εκ 3/4… (οι μήνες 4ος -12ος αντιστοιχούν στα 9/12 ή στα 3/4 του έτους και όχι στα 2/3 που αναφέρει η ΚΥΑ).

9. Η διατύπωση της εξαίρεσης των εχόντων παράλληλη έμμισθη απασχόληση (ανέλαβαν) είναι όλως ατυχής, καθόσον δεν ορίζει τι γίνεται σε όσους απώλεσαν την έμμισθη σχέση κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα. Θα επιλέξουμε την ευμενέστερη για τους δικαιούχους λύσης, ώστε να συμπεριλαμβάνονται και οι έμμισθοι που απώλεσαν την εργασία τους κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

10. Δεν υφίστανται στοιχεία για το οικογενειακό εισόδημα του έτους 2020, ούτε οι δικαιούχοι μπορούν να το γνωρίζουν επακριβώς, αφού δεν έχουν ληφθεί οι βεβαιώσεις των (μισθωτών ή συνταξιούχων) συζύγων, ούτε είναι γνωστόν εκ των προτέρων το εισόδημα.

Πηγή: Επίδομα 400 ευρώ: Οδηγίες από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για την καταβολή του στους επιστήμονες